Press "Enter" to skip to content

เช็กสิทธิ “ประกันสังคม” ด้วยบัตรประชาชน ทำอย่างไร

อยากรู้ว่า เงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมมีจำนวนเท่าไหร่? หากเราแก่ตัวไปจะได้สิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง และจะได้เงินชราภาพเท่าไหร่ เผย ขั้นตอนเช็กสิทธิประกันสังคม โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่ทำตามได้ง่ายๆ

ขั้นตอนเช็กสิทธิประกันสังคม

  1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
  2. สมัครสมาชิกเข้าใช้งาน ส่วนรหัสเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถใช้งานได้ทันที
  3. การตรวจสอบข้อมูลสิทธิประกันสังคม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อ โทรสอบถาม รายละเอียดสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน 1506 หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

More from ข่าวMore posts in ข่าว »