Press "Enter" to skip to content

เช็กสิทธิ์ เงินประกันรายได้ยางพารา

ชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินประกันรายได้ยางพารา ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ ง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ก็รู้ผลแล้ว โดยรัฐบาลจะโอนเงินงวดแรกเข้า 26 พ.ย. 63

ตรวจสอบสิทธิ์ประกันรายได้ยางพารา

  1. เข้าเว็บไซต์ http://www.rubber.co.th/gir/index/
  2. ระบบจะมีให้เลือก 2 ข้อ เลือก  ตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
  3.  จากนั้นมากรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก กดตรวจสอบข้อมูล
More from ข่าวMore posts in ข่าว »